Lana, Dráty, Pružiny, Ocelové kordy, pružinové dráty, kovové tkaniny - ŽDB DRÁTOVNA a.s. 

O NÁS

Společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s. vznikla jako nástupnická společnost rozdělením odštěpením společnosti ŽDB GROUP a.s.

Jsme společnost s více než 130 letou tradicí a výhodnou polohou ve střední Evropě. Podnikáme na profesionální úrovni a poskytujeme špičkové výrobky a služby v souladu s heslem „Železná tradice kvality“.

Základním cílem společnosti ŽDB DRÁTOVNA a.s. je naplnit očekávání našich zákazníků a trvale udržovat rozvoj v oblasti technologie výroby ve vazbě na moderní trendy v oboru hutní druhovýroby.

Systém managementu kvality je na jednotlivých provozech rozvíjen již od roku 1994. Naše společnost je držitelem certifikátu dle normy EN ISO 9001:2015 a pro oblast výroby nepatentovaných drátů a výroby pružin také držitelem certifikátu IATF 16949:2016. V oblasti řízení kvality je kladen důraz na stálé zdokonalování QMS stanovené v Politice kvality ŽDB DRÁTOVNA a.s.

Jednotlivé provozy společnosti:

     • Tažírna patentovaného drátu (vysoký uhlík)
     • Tažírna nepatentovaného drátu (nízký uhlík)
     • Ocelové kordy
     • Lanárna
     • Pérovna
     • Průvlakárna
     • Drátěná výroba

HISTORIE

1885 Albert Hahn a Heinrich Eisner založili v Bohumíně rourovnu.
1888 Zahájení provozu slévárny na výrobu litinových radiátorů.
1896 Moravskoslezská a.s. pro drátěný průmysl postavila v Bohumíně drátovnu.
1906 Zavedení výroby pozinkovaného drátu, první linka tohoto druhu v Evropě.
1913 Zavedení výroby ocelových lan z nízkouhlíkových ocelí a mědi.
1927 Zahájení výroby patentovaného drátu.
1945 Znárodnění podniku.
1949 Výroba drátu z martenzitické oceli a z oceli pro jehly, zahájení výroby pružin.
1958 Spojení dvou původně samostatných podniků do jednoho s názvem Železárny a drátovny Bohumín.
1960 Otevření nového provozu pro výrobu patentovaného drátu.
1978 Zavedení výroby ocelových kordů a patních lanových kordů do pneumatik.
1993 Převedení státního podniku na akciovou společnost ve státním vlastnictví s názvem ŽDB a.s..
1994 Dokončení privatizace kupónovou metodou a soukromými investory.
1995 Valná hromada společnosti zvolila do představenstva a dozorčí rady představitele většinových vlastníků.
1998 Slavnostní otevření prvního společného podniku Bekaert-ŽDB Bohumín, s.r.o..
2003 Rozdělení Závodu na pět dílčích závodů:
 - závod Drátovna tažírna patentovaného drátu
 - závod Drátovna tažírna nepatentovaného drátu
 - závod Lanárna
 - závod Ocelové kordy
 - závod Pérovna a průvlakárna
2006 Spojení závodu Drátovna TPD a Drátovna TND v jeden celek s názvem Drátovna.
2010 Začlenění závodu Ocelové kordy, 1.3.2011 začlenění závodu Lanárna a provozu výroby průvlaků.
2012 Projekt rozdělení odštěpením a vznik samostatné společnosti ŽDB DRÁTOVNA ,a.s.
10/2012
Od 1.října 2012 ŽDB Drátovna a.s. novou dceřinou společností Třineckých železáren - Moravia Steel.


ETICKÝ KODEX ŽDB DRÁTOVNA a.s.Zásady chování obchodní společnosti

Náš podnik, obchodní společnost ŽDB DRÁTOVNA a.s., je podnikem s dlouhou tradicí hutní výroby; již od roku 1885, kdy byl založen, se utvářely hodnoty, na nichž stojíme. Podnikáme na profesionální úrovni a poskytujeme špičkové výrobky a služby v souladu s heslem „Železná tradice kvality“.

DBÁME ETICKÝCH ZÁSAD, DODRŽUJEME PRÁVNÍ PŘEDPISY

• Etické zásady a úcta k právu jsou základními principy našeho chování a firemní kultury.

• Náš podnik je obchodní společností založenou a existující podle práva uplatňovaného v České republice; toto právo, či jakékoliv jiné právo, jímž se naše vztahy řídí, bezpodmínečně ctíme a dodržujeme.

• Usilujeme o to, aby naše vztahy s našimi obchodními partnery, orgány veřejné správy, našimi zaměstnanci a veřejností byly dlouhodobě etablované, stabilní a založené na vzájemném respektu a na oprávněné důvěře v poctivé jednání.

• Jednáme a přijímáme svá rozhodnutí v souladu se zásadami zaměstnanecké kolegiality a poctivého obchodního styku a v souladu s právy a povinnostmi, které nám vyplývají z právních předpisů, z rozhodnutí orgánů veřejné správy a ze smluvních vztahů, jejichž jsme účastníkem.

• Jednání obchodních partnerů v souladu s právem a etickými zásadami považujeme za neopomenutelnou podmínku naší spolupráce.

VÁŽÍME SI NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

• Dodržování lidských práv je v našem podniku samozřejmé. Nepodceňujeme a ani netolerujeme jakékoliv projevy diskriminace. Odsuzujeme jakékoliv formy nelegální práce.

• Odsuzujeme zneužívání práce dětí. Zaměstnáváme pouze osoby splňující podmínky stanovené právními předpisy.

• Zajišťujeme odbornou přípravu žáků středních odborných škol na našich provozech; činíme tak podle smluv s těmito školami ve zvláštním režimu, odpovídajícím věku, znalostem a zkušenostem žáků.

• Netolerujeme jakoukoliv nelegální práci, a to ani u našich obchodních partnerů.

• Standardem v našich vztazích se zaměstnanci jsou vždy postupy a podmínky stanovené právními předpisy. To se týká též uzavírání a obsahu pracovních smluv či jiných pracovněprávních smluv a dohod, pracovní doby, udělování volna, přestávek v práci, nařizování přesčasů, odměňování, provádění srážek ze mzdy či ukončení pracovněprávních vztahů.

• Naše zaměstnance řádně odměňujeme za pracovní výkon, včetně příplatků za práci odpoledne, v noci, o víkendu a o svátcích a za přesčasovou práci. Nad rámec zákona poskytujeme svým zaměstnancům sociální a jiné výhody.

• Ve vztahu k našim zaměstnancům, ale též ve vztahu k orgánům veřejné moci, plníme veškeré naše zákonné informační povinnosti.

• Respektujeme práva našich zaměstnanců včetně práva se sdružovat a kolektivně vyjednávat. Respektujeme pozici odborových organizací působících v našem podniku jakožto zástupců našich zaměstnanců a považujeme je za naše partnery v sociálním dialogu.

• S našimi zaměstnanci soustavně komunikujeme včetně setkání a porad s top managementem a ostatními vedoucími zaměstnanci, jakož i informování našich zaměstnanců o aktuálních záležitostech prostřednictvím centrálních informačních tabulí, informačních tabulí na pracovištích a interního zpravodaje.

• Vítáme dotazy a připomínky našich zaměstnanců, pro něž jsou v našem podniku využitelné též schránky „Náměty a dotazy“, která je i virtuálně na webových stránkách naší firmy.

• Každé dva roky provádíme šetření spokojenosti a motivace našich zaměstnanců.

• Všechny naše zaměstnance pravidelně každoročně hodnotíme.

• Nebráníme se stížnostem našich zaměstnanců ani jiných osob; umožňujeme jim podávat stížnosti, včetně anonymních, a těmito stížnostmi se zodpovědně zabýváme.

DŮSLEDNĚ DBÁME NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ

• Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců je organickou součástí veškerých našich aktivit a má nejvyšší prioritu. V našem podniku vytváříme co nejpříznivější pracovní podmínky. Dodržujeme bezpečnostní program prevence havárií; dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými pracovními postupy.

• Soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci, obsahující též opatření k odstraňování rizik poškození zdraví.

• Vyznáváme prevenci. Naše zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.

• Našim zaměstnancům poskytujeme osobní ochranné pracovní prostředky podle seznamu vyhotovených pro každé pracovní místo. Zaměstnancům na pracovních místech se zvýšenou tepelnou nebo fyzickou zátěží poskytujeme ochranné nápoje.

• Důsledně zajišťujeme posuzování zdravotní způsobilosti našich zaměstnanců v systému pracovně lékařských prohlídek; nepřipouštíme výkon práce neodpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnance.

• Dojde-li i přes naše úsilí k nehodě, uplatní se náš systém zahrnující zajištění první pomoci, hlášení a vyšetřování úrazů či jiné neblahé události a přijímání opatření k zamezení jejího opakovaného vzniku a k náhradám škod.

VÁŽÍME SI NAŠICH OBCHODNÍCH PARTNERŮ

• K našim obchodním partnerům přistupujeme jako k osobám, které nám jsou rovny, jednáme s nimi čestně a transparentně, s úctou a spravedlivě.

• Respektujeme zájmy a potřeby obchodních partnerů, pokud to není v rozporu s právními předpisy a nevyvolává nadměrné riziko nebo nepůsobí újmu.

• Zavazuje nás, že pro naše obchodní partnery vytváříme hodnoty. Ve vztahu k našim výrobkům uplatňujeme princip trvalého zlepšování, zvyšování jejich přidané hodnoty, při současném snižování zátěže životního prostředí. Uplatňujeme strategii nulových chyb.

• Naše dodavatele vybíráme s důkladnou péčí tak, aby byla dodržena kvalita našich výrobků. S našimi dodavateli sjednáváme dohody o kvalitě a vyhodnocujeme plnění jejich závazků.

• Zajišťujeme odpovídající dohled nad dodržováním pracovních a technologických postupů a nad řešením případných stížností našich obchodních partnerů. Vyhodnocujeme spokojenost našich obchodních partnerů.

• Chceme, aby náš obchodní partner s námi spolupracoval soustavně a dlouhodobě. Úspěch našeho obchodního partnera je i naším úspěchem.

• Vyznáváme jednotu slov a činů; co slíbíme, to splníme. Podporujeme etickou podnikatelskou kulturu a své povinnosti plníme pečlivě, poctivě a čestně.

• Jsme připraveni sjednávat s našimi obchodními partnery provedení auditu v našem podniku.

ODSUZUJEME JAKÉKOLIV PROJEVY KORUPCE

• Vyznáváme nulovou toleranci vůči nabízení či přijímání úplatků.

• Naše zaměstnance přísně vedeme k tomu, aby se zdrželi jakéhokoliv korupčního jednání; nikdo nebude v souvislosti s výkonem práce pro náš podnik, našim jménem nebo s odkazem na náš podnik vyžadovat nebo přijímat jakékoliv plnění výměnou za poskytnutí nebo příslib poskytnutí jakékoliv výhody, ani takové plnění nabízet či poskytovat.

RESPEKTUJEME HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

• Jsme zastánci svobodné, čestné a spravedlivé hospodářské soutěže; nečiníme nic, co by takovou soutěž narušilo.

• Vyhýbáme se střetu zájmů a situacím, které mohou vyvolat podezření z takového jednání.

• Ctíme práva duševního vlastnictví, zájem na zachování mlčenlivosti o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích a tato práva a tyto informace chráníme v rozsahu daném právními předpisy, smlouvami s obchodními partnery, souhlasy subjektů údajů a podnikatelskou etikou.

• Chráníme osobní údaje našich zaměstnanců, jakož i všech jiných osob, jejichž osobní údaje nám byly poskytnuty.

• Všichni naši zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí do styku s osobními údaji, s informacemi tvořícími předmět obchodního tajemství či s jinými důvěrnými informacemi, jsou zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a informacích.

JSME SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝM PODNIKEM

• Naplňujeme svou firemní misi „Spolu to dotáhneme daleko.“.

• Podporujeme region a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel.

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší politiky. Standardem je nejméně plnění všech požadavků právních předpisů a povolení, udělených nám na jejich základě orgány státní moci.

• Dlouhodobě a koncepčně se snažíme o neustálé snižování dopadu naší činnosti na okolí našeho podniku.

• K naplnění zásad ochrany životního prostředí jsme zřídili a uplatňujeme systémy nakládání s odpady, při němž preferujeme recyklaci, systém uzavřených vodních okruhů a čistíren odpadních průmyslových vod, zacházení s chemickými látkami a hospodaření s energiemi; prioritou je též postupné snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší.Tyto zásady jsou základním východiskem našich vnitropodnikových předpisů včetně.

• pracovního řádu, technicko organizačních předpisů (TOP) a navazujících vnitřních norem. Tyto zásady dodržujeme, jejich dodržování v našem podniku kontrolujeme a vymáháme.V Bohumíně dne 19.3.2021


Ing. Petr Adamek, v.r, předseda představenstva, výkonný ředitel
Ing. Ladislav Škvrna MBA, v.r., místopředseda představenstva, finanční ředitel


SPONZORSTVÍ

Jsme si plně vědomi své společenské odpovědnosti ke svému okolí. Odrazem je trvalá spolupráce s městem Bohumín a místními organizacemi ve školství, zdravotnictví a sportu.

Filozofií naší firmy je poskytovat sponzorské příspěvky na zdravotní péči a sociální oblast hlavně v blízkém okolí naší firmy. Financujeme nejen instituce, fyzické osoby, ale i veřejně prospěšné organizace.

Podporujeme:

v oblasti zdravotnictví: Bohumínskou městskou nemocnici a.s.
v oblasti školství: Střední škola Bohumín, příspěvková organizace
Gymnázium Františka Živného v Bohumíně

Nepeněžité dary v rámci propagace technického učení

Mateřská škola ul. Čáslavská (Kulíšek)
Mateřská škola ul. Nerudova
Mateřská škola FIT ul. Okružní
Mateřská škola Rafinerský lesík
Mateřská škola ul. Smetanova (Skřivánek)
Mateřská škola v Záblatí
Mateřská škola Skřečoň
Mateřská škola v Kamenné
v oblasti sportu: Tělocvičná jednota Sokol Bohumín
SK Slávia Orlová z.s.
sportovní aktivity našich zaměstnanců
v sociální oblasti: Centrum rodiny BOBEŠ z.s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých , oblastní organizace Karviná
Nadační fond IMPULS
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR – SPCCH Bohumín
ostatní: Svaz dobrovolných hasičů Skřečoň
Česká hutnická společnost z.s.